Aandacht voor klimaat

Pensioenfonds PGB wil een positieve invloed hebben op de samenleving. Mede daarom wordt er bij het maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) aandacht gegeven aan de gevolgen van klimaatverandering.

“Klimaat is een belangrijk thema, niet alleen in 2018 maar ook de komende jaren”, zegt Harold Clijsen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het vermogensbeheer van Pensioenfonds PGB. “Slagen we er als maatschappij niet in om de uitstoot van broeikasgassen voldoende te verminderen, dan heeft dat negatieve gevolgen. Wat kunnen wij als pensioenfonds daaraan doen? We kunnen de risico’s van klimaatverandering voor de beleggingen verminderen. We kunnen met bedrijven in gesprek gaan over de transitie van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen. En we kunnen zelf investeren in groene energie. Wij doen dat alle drie. Onze eerste prioriteit is om het vermogen goed te beheren en de risico’s te beperken. Daarnaast vinden we het belangrijk een positieve invloed te hebben op de wereld waarin we leven, zodat de oude dag kan plaatsvinden in een schone, stabiele en sociale samenleving. Dat vinden onze deelnemers ook.”

Harold Clijsen (Directeur Vermogensbeheer)

Wat heeft Pensioenfonds PGB in 2018 gedaan op het gebied van klimaat?


 • Er zijn analyses gemaakt van de verschillende toekomstscenario’s bij opwarming van de aarde, de gevolgen ervan voor het pensioenvermogen en de maatregelen die genomen kunnen worden. Klimaatverandering kan de beleggingen op verschillende manier raken. Nieuwe (internationale) regels kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de waarde daalt van bedrijven die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Ook kan klimaatverandering leiden tot schade door extreem weer.
 • Er is besloten om niet langer te beleggen in bedrijven die meer dan 50% van hun omzet halen uit winning van kolen of energieopwekking met kolen.
 • Via onze partner BMO nemen we deel aan het Climate Action 100+ engagementinitiatief. Hierin hebben de grootste pensioenfondsen van de wereld zich georganiseerd om gezamenlijk de grootste vervuilers van de wereld aan te spreken en aan te moedigen hun ondernemingsbeleid in lijn te brengen met het internationale klimaatakkoord uit 2015.
 • We investeren in hernieuwbare energie in opkomende landen via investeringsfonds Actis.


Welke nieuwe ontwikkelingen waren er in 2018 nog meer op het gebied van verantwoord of duurzaam beleggen?


 • Er wordt niet langer belegd in bedrijven die handwapens verkopen aan particulieren. Deze bedrijven zijn toegevoegd aan de ‘uitsluitingslijst’. Dat zijn bedrijven waarin niet wordt belegd omdat ze niet voldoen aan de normen van het pensioenfonds voor maatschappelijk verantwoord beleggen.
 • Pensioenfonds PGB heeft het Internationale MVB-convenant ondertekend. Daarmee wordt beloofd te onderzoeken of ondernemingen waarin wordt belegd zich houden aan internationale afspraken op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. En om daar rekening mee te houden in het beleid.
 • Via deelnemersonderzoek is nagegaan welke VN-doelen en Nederlandse investeringsdoelen deelnemers belangrijk vinden. Hiermee wordt rekening gehouden bij het bepalen van gerichte investeringen met maatschappelijk rendement.


Top 4 VN-doelen voor duurzame ontwikkeling

 1. Goede gezondheid en welzijn
 2. Geen armoede
 3. Betaalbare en duurzame energie
 4. Klimaat

Top 4 Maatschappelijke doelen in Nederland

 1. Duurzame energie
 2. Zorg
 3. Economie
 4. Huisvesting