Helaas nog geen verhoging van pensioenen

De ambitie is om de pensioenen in de toekomst weer te verhogen. Hiervoor moet de dekkingsgraad minstens 110% zijn.

Veel pensioenfondsen kunnen de pensioenen niet verhogen. Dat geldt ook voor Pensioenfonds PGB. In magazine PGB Beeld zegt gepensioneerd deelnemer Roos Winter-Rijkelijkhuizen dat ze dat jammer vindt en eigenlijk ook onrechtvaardig. “Als het geld er niet is, vind ik het wat anders. Maar het geld is er wel. Het zijn gewoon die rekenregels. Regels die de regering maakt en waar pensioenfondsen zich aan moeten houden.”


Hoe zit het met die regels?


Pensioenfonds PGB heeft 25,7 miljard euro in kas. Dat klinkt niet alleen als heel veel geld. Dat is heel veel geld. Desondanks mogen we de pensioenen niet laten meegroeien met de stijgende prijzen. We moeten van de wetgever namelijk ook kijken naar het geld dat we in de toekomst moeten uitbetalen.


We moeten elke maand berekenen hoeveel geld we nodig hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. We rekenen met de rente die De Nederlandsche Bank voorschrijft. Het bedrag dat uit die rekensom komt, noemen we onze verplichtingen.


Daar zetten we ons vermogen tegenover. Die vergelijking noemen we de ‘dekkingsgraad’. Als de dekkingsgraad 100% is hebben we naar verwachting precies genoeg geld. Maar we moeten van de overheid ook nog een buffer aanhouden. Dat noemen we het ‘eigen vermogen’ en dat is een appeltje voor de dorst voor als het slechter gaat.


De verplichte buffer voor we kunnen indexeren is 10%. Pas als die buffer is bereikt, mogen we indexeren van de overheid. Met indexeren bedoelen we het verhogen van de pensioenen met een toeslag om de stijgende prijzen bij te benen. Dat gaat in het begin met hele kleine stapjes. Zo zouden we nu een buffer moeten hebben van meer dan 22,8% voor we een volledige toeslag van 2% mogen geven.


Elke maand kijken we hoe we ervoor staan en berekenen we de dekkingsgraad van dat moment. Dat noemen we onze UFR-dekkingsgraad. Voor het verhogen en verlagen van pensioenen is de beleidsdekkingsgraad belangrijk. Dit is het gemiddelde van de UFR-dekkingsgraden over de laatste 12 maanden.


Financiële situatie verslechterd


In 2018 ging het vermogen van alle deelnemers samen omlaag van 25,8 naar 25,7 miljard euro door het negatieve rendement op de beleggingen. De verplichtingen stegen door een daling van de rente van 1,47% naar 1,35% naar 24,5 miljard euro. Als de financiële situatie zich had ontwikkeld zoals in het herstelplan stond, was de beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar zo’n 113% geweest. Maar dat scenario werd helaas doorkruist door de lagere rente en een beurscrisis aan het eind van het jaar.


Ontwikkeling dekkingsgraad

Door de aanwezigheid van een behoorlijke buffer, had de forse dip op de aandelenmarkten eind 2018 geen directe gevolgen voor de kans op korten bij Pensioenfonds PGB. Maar indexatie op redelijk korte termijn verdween wel weer uit zicht. Dat is heel jammer, vooral voor gepensioneerde deelnemers. Want die voelen in hun portemonnee dat de pensioenen vanaf 2008 niet meer zijn geïndexeerd. En alhoewel Pensioenfonds PGB niet in de gevarenzone zit voor een korting in 2020 zoals sommige andere pensioenfondsen, snappen we heel goed dat dit een schrale troost is voor veel gepensioneerden.


Wat vindt Pensioenfonds PGB?


Als pensioenfonds ervaren we steeds meer dat de huidige regels kunnen knellen. Nu het economisch beter gaat zouden wij dit graag laten voelen aan onze deelnemers in de vorm van een toeslag. De gesprekken over een nieuw stelsel lopen al lang. We hopen dat die worden hervat en tot resultaat leiden. Dit geeft de broodnodige duidelijkheid en kan mogelijk recht doen aan de wens van onze deelnemers om de pensioenen weer te kunnen verhogen.

Koopkracht


Uit een vorig jaar gepubliceerd onderzoek van het Nibud blijkt dat de koopkracht van mensen met een pensioen tot 5.000 euro niet achteruit is gegaan de afgelopen jaren. Hun inkomen bestaat vooral uit de AOW en die is geïndexeerd. De koopkracht van mensen met een hoger pensioen is wel gedaald.